Gizlilik Politikası - Selmin Gök

SELMİN GÖK EĞİTİM DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca  internet sitesi vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en açık şekilde bilgilendirmektir. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla yeterli şekilde güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Bu kapsamda;

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Veri Sorumlusu: Selmin Gök

Adres: Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No: 1/1 İç Kapı: 1B01 Kağıthane/İST.

E-posta: info@selmingok.com

Telefon: 0533 156 22 21

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amacı

Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız

İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres, e -posta adresi

İşlem güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

İşbu verileriniz kimliğinizi teyit etme, talep ve şikayetlerin yönetimi, eğitim süreçlerinin yürütülmesi, danışanların bilgilendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. maddesi gereğince “açık rızanız” doğrultusunda ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, sadece işlenme amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla; eğitim süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve denetimlerin yapılması amacıyla danışmanlara, Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Kanunen yetkili ve/veya Kanunun izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kanuni Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Selmin Gök Eğitim Danışmanlık Şirketi ’ne başvurarak;

 1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

 1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un işbu “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Selmin Gök Eğitim Danışmanlık Şirketi hakkındaki başvurularınızı (www.selmingok.com/) internet sitesindeki “Bilgi Talep Formu” kısmındaki formu doldurarak;

Posta yoluyla; Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No: 1/1 İç Kapı: 1B01 Kağıthane – İstanbul adresine,

KEP yoluyla;….@hs3.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 14.12.2021